• เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ TOFEL IELTS TOEIC CU-TEP สอบตรงของ International College
  • สอนวิธีจับ Stream of Sound เพื่อแยกความสำคัญของคำหรือข้อความ ตามที่ผู้พูดออกเสียงสูง-ต่ำมาในบทสนทนา
  • สอนวิธีฟัง Short Conversation, Long Conversation, Talkในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งจับใจความ Lecture
  • มีการเปิดเสียงในชั้นแล้ววิเคราะห์บทสนทนา ว่าใช้วิธีนำเสนอ idea อย่างไร ใช้อะไรเป็นเครื่องสื่อในการเปลี่ยนเนื้อหา และผู้พูดบอกเป็นนัยเกี่ยวการสรุปอย่างไร
  • สอนให้เห็นรูปแบบการแต่งคำถามและตัวเลือกว่าหลอกล่ออย่างไร