• สามารถเลือกเรียนระดับม.ปลายเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
  • สามารถเลือกเรียนระดับ TOFEL IELTS TOEIC
  • สอนวิธีพิจารณาโจทย์แต่ละชนิดก่อน ว่ามีคำชี้นำอะไร ที่บอกให้รู้ว่ากำลังถูกเช็คความรู้ด้านใด จากนั้นจึงค่อยไปอ่านเรื่อง เฉพาะจุดที่โจทย์ถาม
  • สอนวิธีจับใจความสำคัญ เพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับ Main Idea, Title, Inference, Reference, Theme,และ Topic Sentence
  • สอนวิธีทำข้อสอบที่ใช้เนื้อเรื่องยาวและ Choices ยาว
  • แนะวิธีทำข้อสอบชนิดเติมคำ/ข้อความ Cloze Test
  • ให้หลักการทำโจทย์จากรูปภาพชนิดต่างๆ (Format Variations)เช่น กราฟ การ์ตูน โฆนา ตาราง
  • ให้หลักการตีความหมายศัพท์ยาก โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น Context Clue, Restatement, Prefix, Root, Suffix, และเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ
  • แทรกการสอนศัพท์เป็นกลุ่มสอนวิธีแตกศัพท์เป็นหลายเท่า
  • สอนหลักการนำคำหรือข้อความสั้นๆ ไป click แทนที่คำหรือช่องว่างในเนื้อเรื่อง ตามแนว Internet-Based Test(iBT)