• สอนโดยอาจารย์ 2 ท่าน

  ครูดวงใจ สอนการออกเสียงและการพูดให้คล่อง เวลาสอน เสาร์ 13.30-16.30น.

  ดร.ศุภชัย สอนการตีโจทย์และลำดับการตอบ เวลาสอน ศุกร์ 17.30-20.00น.

 • เหมาะสำหรับผู้ที่สอบ TOEFL & IELTS
 • เนื้อหาตรงแนวโจทย์ TOEFL & IELTS แต่ไม่ใช่การพูดในชีวิตประจำวัน
 • สามารถนำไปดัดแปลงเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์โดยมีหนังสือตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ให้ค้นคว้า
 • สอนวิธีออก accent ที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจขณะพูด
 • ก่อนเริ่มหัวข้อใด จะสอนหลักการพูดที่เกี่ยวข้องให้
 • มีการพูดโต้ตอบกับครูในชั้นเรียน
 • มีนัดแยกจากกลุ่มรวมเป็นกลุ่มย่อย เพื่อติดตามผลด้วย
 • ฝึกแยกประเด็นในการตอบคำถาม
 • หากนึกคำตอบไม่ได้ จะสอนให้พูดประโยคสูตรถ่วงเวลา
 • สอนวิธีพูดออกความเห็น หรือพูดโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
 • ให้สำนวนพูดที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน และในด้านวิชาการ
 • เสนอข้อสังเกตในการพูดตามลำดับเหตุการณ์หรือกระบวนการ
 • เมื่อนักศึกษาพูดผิด จะค่อยๆแก้ไขให้โดยไม่ทำให้เสียหน้า
 • หากพูดไม่ออก จะพูดชี้นำเพื่อให้นึกคำที่เหมาะสมออก
 • มีแบบฝึกพูดให้ไปฝึกทำกับ Computer ที่บ้าน
 • เรียนบ่ายวันเสาร์(ติดตามกำหนดเริ่มจากเจ้าหน้าที่หรือเว็บไซต์)